Referent ds. księgowości

DA.110.91.2022

Grodzisk Maz. dn. 18 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Maz. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Maz.:

Referent ds. księgowości
pełen etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie minimum średnie,
  • Co najmniej 2 lata udokumentowanego stażu pracy (umowa o pracę) w administracji państwowej lub samorządowej,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  • Nieposzlakowana opinia,
  • Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);
 1. Wymagania dodatkowe:
  a)    znajomość przepisów:
  – ustawy o finansach publicznych,
  – ustawa o rachunkowości,
  – rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
  przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  – rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
  budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
  samorządowych zakładów budżetowych,

b)    znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,

c)    znajomość obsługi komputera w tym programów finansowo-księgowych oraz urządzeń biurowych,

d)    umiejętność współpracy, budowania dobrych relacji ze współpracownikami oraz kontaktach z kontrahentami, dobrej organizacji pracy, zaangażowanie do pracy, dyspozycyjność,

e)    umiejętność organizacji czasu pracy na stanowisku zapewniający terminową realizację zadań.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Księgowanie dokumentów,
 • Uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej,
 • Sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań,
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • Prowadzenie ewidencji kasowej.
 • Wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego zadekretowanych dokumentów księgowych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Opisywanie i dekretowanie rachunków i faktur VAT,
 • Porządkowanie i układanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • Inne polecenia służbowe zlecone przez pracodawcę.    
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny,
 • C.V. z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okres zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy),
 • Kwestionariusz osobowy, wg załączonego wzoru – załącznik nr 1,
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
  i doświadczenie zawodowe,
 • Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2,
 • Oświadczenie kandydata – załącznik nr 3:
  • o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,
  • o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 1. Warunki pracy:

Planowane zatrudnienie: umowa o pracę zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 12682 ze zm.),

Wysokość wynagrodzenia na oferowanym stanowisku jest określona w Regulaminie Wynagradzania i Premiowania Pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Maz.

Usytuowanie stanowiska pracy: budynek parterowy

Praca przy komputerze, bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy.

6.    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Maz. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

7.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach osobiście
w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki – Pływalnia Miejska „Wodnik 2000” ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Maz. Dział Administracji – pokój 1 A

 lub pocztą na adres:

 Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Maz.
 ul. Montwiłła 41

 05-825 Grodzisk Maz.,

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: „Referent ds. księgowości” w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. do godz. 15.00
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do OSiR. Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do wyżej podanego terminu.

Oferty składane w postaci elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Aplikacje, które wpłyną do OSiR po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne pozbawione odręcznego podpisu nie będą brały udziału w procesie rekrutacji.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip-osir.grodzisk.pl) oraz na tablicy informacyjnej OSiR przy
ul. Montwiłła 41 w Grodzisku Maz.

8.    Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest złożyć:

 • oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność oryginałem kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń, o których mowa w pkt. 4,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku, którego nabór dotyczy.
  • Klauzula Informacyjna zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Maz., ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: osir@grodzisksport.pl, tel. 22 755 69 51.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@grodzisksport.pl, tel. 501 296 091
 • Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązków prawnych na potrzeby rekrutacji na wolne stanowiska pracy do Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy w Grodzisku Mazowieckim na podstawie:
 • Wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • W związku z realizacją obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), podstawa szczególna – art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6, art. 14 – 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Maz.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 RODO)
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) nie podlegają zwrotowi. Będą one przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym trwała rekrutacja (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz.U. nr 14, poz. 67 ze zm.), natomiast dokumenty rekrutacyjne pozostałych osób będą do odbioru w pok. 1A Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Maz. –  w budynku Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000” przez 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji (ogłoszenia wyników na BIP) i po tym okresie zostaną zniszczone.
 •      Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl.
 •      Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6, art. 14 – 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
WordPress PopUp Plugin