Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://grodzisksport.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-18.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wygląd strony:

 • spójna i logiczna nawigacja;
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł
 • dzięki utrzymywaniu stałych aktualizacji WordPress, PHP, wtyczek, motywów
  i skryptów witryna zyskuje nowe możliwości w trzech głównych obszarach: szybkość, wyszukiwanie oraz bezpieczeństwo
 • nagłówki prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie
 • informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny
 • serwis jest dostosowany do oglądania z urządzeń mobilnych typu smarfon, tablet.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

 • w zakresie dostępności cyfrowej: Marcin Płociński, m.plocinski@grodzisksport.pl

W przypadku dodatkowych pytań numer telefonu kontaktowego: 22 724 11 88

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać:

 1. Pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki,
  ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 2. Na adres e-mail: osir@grodzisksport.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki przy ul. Montwiłła 41, jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych w dużej części tj. wejście główne na hol, wc, zejście do basenu rekreacyjnego oraz przebieralnia.

Ograniczenia występujące w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki:

 • nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;
 • nie posiada instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
 • brak systemu tłumaczenia języka migowego.