OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z dnia 14.09.2022 roku W SPRAWIE : NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

W SPRAWIE : NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza pierwszy przetarg (licytację) nieograniczoną na najem lokalu użytkowego – restauracji o powierzchni 99 m2
(z zastrzeżeniem możliwości serwowania jedynie gotowych potraw) znajdującego się w budynku stanowiącego część kompleksu sportowo-rekreacyjnego, zewnętrznego ogródka o pow.49 m2 oraz części chodnika przylegającego do budynku o powierzchni 46 m2
z przeznaczeniem na urządzenie ogródka restauracyjnego przy al. Mokronoskich 4
w Grodzisku Mazowieckim.

Czas trwania najmu lokalu wynosi 3 lata z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przetarg na wyłonienie najemcy nieruchomości odbędzie się dwuetapowo:

– w pierwszym etapie zainteresowani złożą oferty pisemne w terminie do 28.09.2022 r.do godziny 1200,

– w drugim etapie wybrani oferenci wezmą udział w licytacji miesięcznej stawki czynszu w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 1200.

Przystępujący do przetargu, przed licytacją zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków określonych w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Montwiłła 41 05-825 Grodzisk Mazowiecki, na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki www.grodzisksport.pl.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości 1 845,00 zł. (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych, zero groszy) na konto: PEKAO SA

70 1240 6348 1111 0010 4125 6917 najpóźniej do dnia 27.09.2022r. do godziny 1200 oraz powinni złożyć oferty pisemne zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie przetargu w określonym dniu, godzinie i miejscu.

Najemcy lokali użytkowych niewywiązujący się z warunków umowy najmu lokalu użytkowego wynajętego od Gminy Grodzisk Mazowiecki lub jej jednostek organizacyjnych nie mogą brać udziału w przetargu.

Wadium złożone  przez wygrywającego przetarg ulega zarachowaniu na poczet kaucji.

Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 5 dni od rozstrzygnięcia (ogłoszenia wyniku) przetargu.

Wadium ulega przepadkowi, gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy.

Obiekt przetargu można oglądać za wcześniejszym umówieniem telefonicznym.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Kierownik Działu Obiektów Sportowych Bartłomiej Grzegorski tel.506-668-121

Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w dni robocze w godzinach od 9-1500 pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Oferty pisemne należy składać w Sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki (pokój 4 a) na Pływalni Miejskiej Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Montwiłła 41, w dni robocze w godzinach 900 – 1500.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2022 r. o godzinie 1300. Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu przetargu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki www.grodzisksport.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000” w dniu 28.09.2022  r. po godzinie 1500.

Pierwszy przetarg licytacja wysokości miesięcznej stawki czynszu za najmu powierzchni nieruchomości odbędzie się w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Montwiłła 41, w pok. 2a w wyznaczonym dniu i godzinie.

OFERTA
PROJEKT UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
KLAUZURA RODO
Regulamin przetargu nieograniczonego