OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Z DNIA 16.04.2019 ROKU

OGŁOSZENIE
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
Z DNIA 16.04.2019 ROKU

W SPRAWIE :
NAJMU KORTÓW DO TENISA ZIEMNEGO

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 58/3 o powierzchni 4230m w obrębie 57, położoną w Grodzisku Mazowieckim, obejmującą:

-dwa korty kryte do tenisa ziemnego
-dwa korty otwarte do tenisa ziemnego
-pawilon-sekretariat
-sanitariaty + magazyn sprzętu, wraz z niezbędną infrastrukturą.

Czas trwania najmu lokalu użytkowego oraz części nieruchomości gruntowej wynosi 3 lata.

Przetarg na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego oraz nieruchomości gruntowej odbędzie się dwuetapowo:

– w pierwszym etapie zainteresowani złożą oferty pisemne zawierające koncepcję zagospodarowania i wykorzystania kortów w terminie do 30.04.2019  godz. 15:00

– w drugim etapie wybrani oferenci wezmą udział w licytacji miesięcznego czynszu najmu w dniu  02.05.2019 r. o godzinie 1400.

Przed przetargiem przystępujący zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków określonych w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki w kasie Pływalni Miejskiej “Wodnik 2000” oraz na stronie internetowej OSiR. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości 17 466, 00 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych, zero groszy) na konto Bank Pekao S.A. 70124063481111001041256317 lub w kasie Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki najpóźniej do dnia 29.04.2019 oraz powinni złożyć oferty pisemne zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie przetargu w określonym wyżej czasie i miejscu.

Najemcy gminnych lokali użytkowych niewywiązujący się z warunków umowy najmu lokalu użytkowego nie mogą brać udziału w przetargu.

Wadium złożone w gotówce przez wygrywającego przetarg ulega zarachowaniu na poczet kaucji. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 1-7 dni od rozstrzygnięcia (ogłoszenia wyniku) przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy.

Przedmiot przetargu można oglądać w dniach 17-26.04.2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 9: 00-15: 00. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w zakresie udzielania informacji o lokalu jest Dyrektor Mariusz Smysło 508 324 776

Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju 1A.

Oferty pisemne należy składać w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Montwiłła 41, pok. 4A

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.05.2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim ul. Montwiłła 41. Lista podmiotów zakwalifikowanych do drugiego etapu przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń znajdujących się w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Montwiłła 41 w dniu  02.05.2019 r. do godziny 12:00.

Licytacja miesięcznego czynszu najmu odbędzie się w pokoju 4A, Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Montwiłła 41 w wyznaczonym wyżej dniu i godzinie.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu kortów do tenisa ziemnego wynosi

 7 000, 00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych).

Postąpienie wynosi minimum 100, 00 złotych netto (słownie: sto złotych).

Do stawki czynszu najmu ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Najemca wyłoniony w przetargu własnym kosztem i staraniem wykona niezbędne prace adaptacyjne w zakresie uzgodnionym z zarządcą nieruchomości, przystosowując przedmiot najmu do planowanej przez siebie działalności.

Termin rozpoczęcia działalności Kortów określa się na maj 2019 r. od dnia podpisania umowy najmu.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, a także warunków przetargu lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

REGULAMIN PRZETARGU

KLAUZULA RODO

FORMULARZ OFERTY

DOŚWIADCZENIE OFERENTA

PROJEKT UMOWY