OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Maz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Maz:

Kasjer na 3/4 etatu

1.Wymagania niezbędne:

– Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

– Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

– Nieposzlakowana opinia,

– Obywatelstwo polskie,

– Wykształcenie min. średnie,

 

2.Wymagania dodatkowe :

– znajomość obsługi komputera,

– dyspozycyjność,

– wysoka kultura osobista,

– komunikatywność,

– odpowiedzialność, dokładność, sumienność,

– umiejętność pracy w zespole.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

– obsługa kasy fiskalnej ewidencjonującej obrót sprzedaży usług w OSIR,

– sporządzenie dziennych, dobowych i miesięcznych raportów z kasy fiskalnej,

– wystawianie faktur Vat, dokumentów KP, KW, kwitariusza przychodów,

– sprzedawanie i rozliczanie biletów wstępu na wszystkie usługi świadczone przez Pływalnię dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych,

– prowadzenie dokumentacji wynikającej ze sposobu wydawania biletów – sporządzanie raportów kasowych, zestawień własnych i zbiorczych,

– udzielanie kompetentnej informacji klientom przebywającym na terenie OSIR,

– prawidłowa weryfikacja środków pieniężnych przyjmowanych od klientów,

– właściwe zabezpieczenie i przechowywanie pieniędzy, dokumentów oraz troska i ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,

– przechowywanie dokumentów i rzeczy oddanych przez klienta do depozytu,

– przestrzeganie tajemnicy służbowej a w szczególności dotyczącej danych osób korzystających z usług,

– przyjmowanie telefonów, udzielanie informacji oraz łączenie rozmów wewnętrznych,

– prowadzenie rejestrów na potrzeby działu księgowości,

– sumienne i rzetelne rozliczanie środków pieniężnych,

– aktywny udział w organizowaniu przez OSIR imprezach i zawodach sportowych,

 

 

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– C.V .z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i  zajmowane stanowiska pracy),

– kwestionariusz osobowy, wg załączonego wzoru – załącznik nr 1

– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia,

– kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,

– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa
skarbowe umyślne,

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych

– załącznik nr 2

– podpisana klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik na 3

5. Warunki pracy:

– usytuowanie stanowiska pracy: budynek parterowy, schody, bez windy, podjazd dla inwalidów;

– praca przy komputerze,

– bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,

– praca w równoważnym systemie czasu pracy.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Maz w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

7.Składanie aplikacji:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki – Pływalnia Miejska  Wodnik 2000,  ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Maz.
Dział Administracji  – pokój 2 A
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko : „Kasjer” w terminie do dnia 17 września 2018r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip. .pl ) oraz na tablicy informacyjnej OSiR przy ul. Montwiłła 41.

 

8.  Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest złożyć:

– oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność oryginałem kserokopie świadectw  pracy, zaświadczeń, o których mowa w pkt.4,

– zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości.

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku, którego nabór dotyczy.

9. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu nie
podlegają zwrotowi. Będą one przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty
aplikacyjne pozostałych osób będą po zakończeniu procesu rekrutacji odesłane pocztą.

 

Dyrektor OSiR

Mariusz Smysło

Dokumenty do pobrania:

 Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Załącznik nr 3 – Zgoda

Załącznik nr 4 – Oświadczenia